04/18/2020, Ryushin Paul Haller, dharma talk at Tassajara